Department of Molecular Biology

Release date:2016-05-13  Release:

Department of Molecular Biology

School of Life Science & Technology

  

Director: TAN, SHUHUA

Secretary: ZHU, JUANJUAN

  

Members:

TAN, SHUHUA

CHEN, JIANHUA

JIN, LIANG

HU, WENJUN;

ZHANG, JUAN

QIU, ZHENG

TIAN, HONG

GUO, WEI

CHEN, SONG

ZHU, JUANJUAN