Department of Bioinformatics

Release date:2016-05-13  Release:

Department of Bioinformatics

School of life science and technology

  

Director: ZHENG, HENG

Secretary: LAO, XINGZHEN

  

Members:

LI, JING

FANG, HUISHENG