Department of Microbiology and Immunology

Release date:2016-05-13  Release:

Department of Microbiology and Immunology

  

Director: ZHOU, CHANGLIN

Secretary: MA, AIZHI

  

Members:

ZHOU, CHANGLIN

YIN, HONGPING

HU, JIALIANG

CHEN, XIANGDONG

WU, JIE

DOU, JIE

CHU, WEIHUA

HUANG, FENGJIE

WANG, HUI

WANG, YING

ZHU, WEI

WANG, ZHENG

MA, AIZHI

WANG, HUI

ZHUANG, XIYI

FAN, HONGYE

GUO, MIN