Office

Release date:2016-05-17  Release:

Office

School of Science

Director: CHANG, GUOFANG

Members: ZHU, YANFEI; WANG, YARU; LENG, YING; HUANG, CHAOHUI.

Guidance Counselors: ZHU, YILIN; SUN, YAO; ZHENG, YUNPENG; HUANG, HUI; ZHU, YUXI; QIAN, JING; WANG, YUHENG; SHAN, SIMING; WANG, ZIHAN; HAN, JING; WANG, GUOMAO; XU, JIANLIN; LI, TAO; DOU, XIAORUI; FANG, YUE; XU, HAO; WU, JIN; SUN, ZHENLIN.