Department of Information Management and Information System

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Information Management and Information System

School of Science

  

Director: ZHAO, HONGPING

Deputy Director: WANG, FENG

Secretary: ZHANG, JIEYU

Members: CHEN, SHU; LIAO, JUN; HOU, FENGZHEN; HU, JIANHUA; HAI, BIN; YE, FENG; LU, SHUAI; HUANG, YIWEI; YANG, FAN; YI, ZHIPING; LIU, XINYU; JIANG, YULEI; SU, JING; WU, XIAOCHUAN; GUAN, YUAN; PAN, LEI; GU, RUI; LI, HUI.