Department of Mathematics

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Mathematics

School of Science

  

Director: JIANG, QIUHAO

Deputy Director: YAN, FANGRONG

Secretary: RU, YUANFANG

Members: GAO, ZUXIN; YANG, FANG; DING, JUN; HAN, KEQIN; SHENG, HAILIN; GU, QIANG; WANG, XIAOPING; SUN, AILING; YAN, HANGYU; ZHAO, HUI; XU, CHANG; WANG, FEI; LI, XUELING; ZHOU, SEN; JIANG, BO; SHEN, JUN; ZHENG, GUIMEI.