Department of Analytical Chemistry

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Analytical Chemistry

School of Science

  

Director: JI, YIBING

Deputy Director: XU, GUANGFU

Secretary: YU, TAO

Members: ZHONG, WENYING; YAN, ZHENGYU; HE, HUA; SHEN, WEIYANG; CHEN, DEYING; JIANG, SHUMIN; LUO, XUEFANG; YU, QINGFENG; YE, BAOFEN; SUN, MEILING; WANG, ZHIQUN; YUE, WANQING; ZHENG, CHAOHUA; XIAO, YING; WANG, WEI; JIA, HUNING; CHEN, RONG; LI, SHULAN; WANG, YUCHUN; WU, SHENGMEI; WANG, JING; ZHAO, PEIXUAN; XIAO, DELI; LI, RUIJUN; ZHOU, DASHUN; LIAO, SHENGHUA; ZHAO, DISI; WU, NING; HAO, LIJUN.