JIANG,QIUHAO

Release date:2016-05-17  Release:

 

 

JIANG,QIUHAO

Associate Professor of Mathematics

School of Science

Phone: 86-25-86185165

Email: qiuhaojiang@163.com


Education

1982-1986       B.S., Mathematics, Nanjing University


Academic Experience

2007-now Associate Professor of Mathematics, China Pharmaceutical University