Laboratory of Pharmacognosy

Release date:2016-05-18  Release:

Laboratory of Pharmacognosy

School of Traditional Chinese Pharmacy  


Director: Prof. ZHANG, MIAN

Secretary: Dr. WANG, LEI

  

Members:

Dr. ZHANG, CHAOFENG,

Dr. PU, SHEBAN