Department of Chinese Medicines Analysis

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Chinese Medicines Analysis

School of Traditional Chinese Pharmacy

  

Director: LIU, LIFANG

Secretary: YANG, JIE

  

Members:

LIU, LIFANG

XIA, YUFENG

YANG, JIE

XV, XIANGHONG

XIN, GUIZHONG