Department of Complex Prescription of Traditional Chinese Medicine

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Complex Prescription of Traditional Chinese Medicine

School of Traditional Chinese Pharmacy


Director: KOU, JUNPING

Secretary: TIAN, JIANGWEI

  

Members:

YU, BOYANG;

CAO, ZHENGYU;

QI, JIN;

CHAI, CHENGZHI;

ZHANG, YUANYUAN;

ZHANG, FAN;

ZHANG, CHUNLEI (postdoc);

LI, FANG (postdoc)