Department of Biotechnology of TCM

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Biotechnology of TCM

School of Traditional Chinese Pharmacy

  

Director: LIU, JIHUA

Secretary: LIU, XIUFENG

  

Members:

LIU, JIHUA

ZHANG, JIAN

LIU, XIUFENG