Department of Pharmacology of Chinese Materia Medica

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Pharmacology of Chinese Materia Medica

School of Traditional Chinese Pharmacy


Director:

DAI, YUE

Members:

MA, SHIPING

LIU, BAOLIN

HUANG, FANG

WU, FEIHUA

LIU, KANG

FU, QIANG

CHEN, GANGLING

WEI, ZHIFENG

MA, ZHANQIANG

QIU, ZHIXIA

Secretary:

WEI, ZHIFENG