Department of Traditional Chinese Medicine

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Traditional Chinese Medicine

School of Traditional Chinese Pharmacy


Director: WANG, QIU

Secretary: Li, XINGHUA

Members:


WANG, QIU

ZHANG, CHUNFENG

GENG, YIHONG

ZHAO, ZHIYING

LI, XINGHUA

GUO, CHANGRUN