Department of Environmental Science

Release date:2016-05-23  Release:

Department of Environmental Science

School of Engineering


Director: CHEN, JIANQIU

Secretary: LIAO, QIANJIAHUA

  

Members:

CHEN, JIANQIU

LIAO, QIANJIAHUA

GUO, RUIXIN

SHI, JING

SHANG, JINGGE

DU, QIONG