Department of Biomedical Engineering

Release date:2016-05-23  Release:

Department of Biomedical Engineering

School of Engineering

  

Members:  

Gu Yueqing,

Deng Dawei,

Chen Haiyan,

Zha Xiaoming,

Wang Peng,

Li Siwen,

Dai Qinsheng.