CPU Frontier | Latest Research Progress Episode 7

Release date:2019-03-01  Release:主页英文版

  

Title

Journal

Author

Lab

Modulation of   Intracellular Oxygen Pressure by Dual-Drug Nanoparticles to Enhance   Photodynamic Therapy

Advanced   Functional Materials (IF 13.325)

Ya-Tong Fan,   Tian-jiao Zhou, Peng-Fei Cui, Yu-jing He, Xin Chang, Lei Xing*, Hu-Lin Jiang*

School of   Pharmacy, JIANG Hulin Team

Enantioselective   Synthesis of 3,3’-Diaryl-SPINOLS by Rh-Catalyzed Asymmetric   Arylation–BF3-Promoted Spirocyclization Reactions

Angewandte Chemie International Edition (IF 12.102)

Long Yin, Junhao Xing, Yuhan Wang, Yue Shen, Tao Lu,   Tamio Hayashi, Xiaowei Dou

School of Sciences, LU Tao Team

Palladiumcatalyzed   Asymmetric Intramolecular Reductive Heck Desymmetrization of Cyclopentenes:   Access to Chiral Bicyclo[3.2.1]octanes

Angewandte   Chemie International Edition (IF 12.102)

Zhenbo Yuan,   Ziwen Feng, Yuye Zeng, Xiaobin Zhao, Aijun Lin*, and Hequan Yao*

School of   Pharmacy, YAO Hequan & LIN Aijun Team

Single-Molecule   Force Measurement Guides the Design of Multivalent Ligand with Picomolar   Affinity

Angewandte Chemie International Edition (IF 12.102)

Zhen Yang, Sheng Jiang, Feng Li, Yatao Qiu, Jianhua Gu,   Roderic I Pettigrew, Mauro Ferrari, Dale J Hamilton, Zheng Li*

School of Pharmacy, JIANG Sheng Team and Houston   Methodist Research Institute LI Zheng Team

Neoadjuvant   Chemotherapy Based on Abraxane/Human Neutrophils Cytopharmaceuticals with   Radiotherapy for Gastric Cancer

Small (IF 9.598)

Caoyun Ju;   Yajing Wen; Luping Zhang; Qianqian Wang; Lingjing Xue; Jian Shen; Can Zhang

Institute of   Pharmaceutical Sciences, ZHANG Can Team

The   Cyclopeptide Astin C Specifically Inhibits the Innate Immune CDN Sensor STING

Cell Reports

Senlin Li, Ze Hong, Zhe Wang, Fei Li, Jiahao Mei, Lulu   Huang, Xiwen Lou, Simeng Zhao, Lihua Song, Wei Chen, Qiang Wang, Heng Liu,   Yanni Cai, Huansha Yu, Huimin Xu, Guangzhi Zeng, Quanyi Wang, Juanjuan Zhu,   Xing Liu*, Ninghua Tan*, and Chen Wang*

School of Life Sciences, WANG Chen Team

Applications   of π-π stacking interactions in the design of drug-deliverysystems

Journal of   Controlled Release (IF 7.877)

Wan-Ru   Zhuang, Yi Wang, Peng-Fei Cui, Lei Xing, Jaiwoo Lee, Dongyoon Kim, Hu-Lin   Jiang, Yu-Kyoung Oh

School of   Pharmacy JIANG Hulin Team and Seoul University Yu-Kyoung Oh Team

Small-Molecule   Modulators of the Hypoxia-Inducible Factor Pathway: Development and   Therapeutic Applications

Journal of Medicinal Chemistry (IF: 6.253)

Zhihong Li, Qidong You*, and Xiaojin Zhang*

School of Sciences