CPU Frontier | Latest Research Progress Episode 5

Release date:2018-12-01  Release:主页英文版

Title

Journal

Author

Lab

DEAD Box Protein 5 Inhibits Liver Tumorigenesis by Stimulating Autophagy via Interaction with p62/SQSTM1

Hepatology

Hao Zhang, Yan-qiu   Zhang, Xiao-yun Zhu,  Chen Chen, Chao Zhang,   Yuan-zheng Xia, Yu-cheng Zhao,   Ourania   Andrisani,   , Lingyi Kong*  

KONG Lingyi   Team

O2-3-Aminopropyl   diazeniumdiolates suppress the progression of highly metastatic   triple-negative breast cancer by inhibition of microvesicle formation vianitric   oxide-based epigenetic regulation

Chemical Science

Feng-hua Kang,  Jia-yi   Zhu,  Jian-bing Wu,  Tian Lv,    Hua Xiang,  Ji-de Tian,  Yi-hua Zhang*  and    Zhang-jian Huang*

HUANG Zhangjian & ZHANG Yihua Team

Dual   intratumoralredox/enzymeresponsive NOreleasing   nanomedicine for the specific, highefficacy, and lowtoxic cancer   therapy

Advanced   Materials

Xiao-bo Jia,   Yi-hua Zhang, Yu Zou, Yao Wang,   De-chao Niu, Qian-jun He,   Zhang-jian Huang,   Wei-hong Zhu,   He Tian, Jian-lin Shi,   Yong-sheng Li*  

HUANG   Zhangjian & ZHANG Yihua Team

Overview of   the development of Glutaminase Inhibitors: Achievements and Future Directions

Journal of Medicinal Chemistry

Xi Xu, Ying Meng, Lei Li, Peng-fei Xu, Ju-bo Wang, Zhi-yu   Li*, Jin-lei Bian*

LI Zhiyu & BIAN Jinlei Team

Development   of Inhibitors of the Programmed Cell Death-1/Programmed Cell Death-ligand 1   Signaling Pathway

Journal of   Medicinal Chemistry

Tian-yu Wang,   Xiao-xing Wu, Chang-ying Guo, Kuo-jun Zhang, Jin-yi Xu, Zheng Li, Sheng Jiang*

JIANG Sheng   Team

Design,   Synthesis and Antifibrosis Activity in Liver of Nonsecosteroidal Vitamin D   Receptor Agonists with Phenyl-pyrrolyl Pentane Skeleton

Journal of Medicinal Chemistry

Cong Wang,   Bin   Wang,   Ling-jing Xue,   Zi-sheng Kang,  Si-yuan Hou,   Jun-jie Du,   Can Zhang*

ZHANG Can Team