WANG, XIAOPING

Release date:2016-06-06  Release:WANG, XIAOPING

Professor of Mathematics

School of Science

Phone: 86-25-86185165

Email: zjwangxp@sina.cn


Education

1985-1989       B.S., Mathematics, Beijing  Normal  University


Academic Experience

2010-nowProfessor of Mathematics, China Pharmaceutical University